Algemene voorwaarden – Quiris Adviesgroep BV

Klik hier om de algemene voorwaarden in PDF te downloaden

Artikel 1. Algemeen

1.1. Correspondentie- en bezoekadres: Lunet 9 te (3905 NW) Veenendaal (tel. nr.: 0318 – 55 14 18; e-mail: info@quiris.nl).

1.2.  Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en te raadplegen via www.quiris.nl

Artikel 2.  Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

a. Algemene voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

b. Assessment: psychologisch onderzoek in de vorm van Selectieassessment/Ontwikkelingsassessment/Potentieelbeoordeling/Quickscan/Stoplichtrapporatege/LEANrapportage/TSI Gedragsanalayse /Profile Dynamics/ TMA Talentenscan.

c. Bedrijfsmatige deelnemer: elk bedrijf/elke instelling die bij Quiris in de uitoefening van een beroep op bedrijf – al dan niet in verband met zijn/haar werknemers – een Training/assessment afneemt.

d. Coaching: begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling middels (universitair) geschoolde coaches.

e. Consultancy: professioneel advies op het gebied van personeel en organisatie.

f. Consument deelnemer: elke natuurlijke persoon die buiten de uitoefening van een beroep of bedrijf bij Quiris een Training/assessment afneemt.

g. Locatiekosten: de kosten voor de Trainingsruimte die door Quiris beschikbaar wordt gesteld tijdens een Training.

h. Training: alle door of vanwege Quiris verzorgde of georganiseerde Trainingsprogramma’s of onderdelen van Trainingsprogramma’s van één of meerdere dagdelen, inclusief Consultancy en/of Assessment en/of Coaching en/of Training.

i. Overeenkomst: de afspraken, overeengekomen in een schriftelijke vastlegging, op grond waarvan de diensten van Quiris ten behoeve van Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer verzorgt en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

j. Quiris: Quiris Adviesgroep B.V., gevestigd aan de Lunet 9 te (3905 NW) Veenendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 20104942.

k. Schriftelijk: onder Schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie.

l. Training: Maatwerk Trainingen/Development programma’s/Leergangen/Open Trainingen.

m. Website: www.quiris.nl

n. Werknemers: medewerkers welke in een arbeidsrechtelijk verband staan met Bedrijfsmatige deelnemers.

Artikel 3. Toepassing

3.1. Door inschrijving voor de diverse diensten aanvaardt de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

3.2. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Quiris en de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer zijn overeengekomen.

3.3. In de gevallen waarin de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Quiris een regeling treffen naar redelijkheid.

3.4. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Quiris en de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 4. Offertes

4.1. De offertes van Quiris zijn vrijblijvend.

4.2. Alle bedragen genoemd in de offertes en aanbiedingen van Quiris aan Bedrijfsmatige deelnemers zijn exclusief omzetbelasting tenzij anders aangegeven. Alle bedragen genoemd in de offertes en aanbiedingen van Quiris aan Consument deelnemers zijn exclusief Btw tenzij anders aangegeven.

4.3. De Overeenkomst tussen Quiris en de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer komt tot stand door een Schriftelijke aanbieding die door de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer aan wie de offerte is gericht, Schriftelijk, met rechtsgeldige ondertekening is aanvaard. Na de totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer hiervan een Schriftelijke bevestiging.

4.4. Door ondertekening van de offerte en/of digitale verzending van de offerte stemt de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer in met deze Algemene Voorwaarden.

4.5. De Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder Schriftelijke toestemming van Quiris. Quiris kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

4.6. Bedragen, genoemd in offertes, opdrachtbevestigingen en brochures van Quiris, zijn gebaseerd op de laatst bekende kostencomponenten. Quiris heeft het recht de door haar gehanteerde bedragen ook na acceptatie door de Bedrijfsmatige deelnemer te wijzigen indien de onderliggende kosten, om redenen waar Quiris geen invloed op heeft, zijn gewijzigd. Quiris heeft het recht de door haar gehanteerde bedragen ook na acceptatie door de Consument deelnemer te wijzigen indien de onderliggende kosten, om redenen waar Quiris geen invloed op heeft binnen drie (3) maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, zijn gewijzigd. De Consument deelnemer heeft in dit geval het recht de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.

Artikel 5. Informatie 

5.1. De Bedrijfsmatige deelnemer heeft geen recht op informatie over diens bij Quiris in begeleiding zijnde Werknemers behoudens de in de Overeenkomst afgesproken rapportages.

5.2. Het programma van de Training staat beschreven in de meest recente brochure en ander voorlichtingsmateriaal van Quiris dat op een bepaalde Training betrekking heeft. Quiris heeft het recht wijzigingen in de Training aan te brengen. Quiris zal de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Artikel 6. Duur van de opdracht 

6.1. Nadat er een Overeenkomst tot stand is gekomen, is er sprake van een inspanningsovereenkomst, waarbij Quiris de  Training naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap zal verzorgen.

6.2. De Training eindigt op het tijdstip als aangegeven in de Overeenkomst.

6.3. Voorafgaande aan of gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan – na overleg tussen de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer en Quiris – een ander dan overeengekomen tijdstip als tijdstip van beëindiging worden overeengekomen.

Artikel 7. Annulering

7.1. Voorafgaand aan de aanvang van de Training  hebben de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer en Quiris het recht deze te annuleren op basis van de voorwaarden zoals vastgelegd in Artikel 7. De annulering kan uitsluitend Schriftelijk geschieden.

7.2. Indien de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer via de Website een Overeenkomst met Quiris is aangegaan, heeft de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer gedurende veertien (14) kalenderdagen na het via de Website sluiten van de Overeenkomst het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

7.3. Indien de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer de Overeenkomst met Quiris voor de overeengekomen einddatum opzegt dan heeft Quiris het recht om aan de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer een einddeclaratie te zenden op basis van de gemaakte kosten en de bestede uren tegen het alsdan bij Quiris gehanteerde uurtarief.

7.4. In geval van de annulering van de Overeenkomst door de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer is het volgende van toepassing:

a. Annulering voor aanvang  geschiedt Schriftelijk.

b. Indien de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer de Overeenkomst annuleert, dan zal de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer de overeengekomen prijs aan Quiris vergoeden met een minimum van 50 procent (50%), 75 procent (75%) en 100 procent (100%) van de overeengekomen prijs indien de annulering plaatsvindt respectievelijk binnen vier, drie, twee of één week/weken voor de afgesproken begindatum van  het uitvoeren van de opdracht.

7.5. De annuleringskosten omschreven in Artikel 7.4. worden verminderd met de door de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer in het kader van de opgezegde Overeenkomst eventueel betaalde startkosten zonder dat dit overigens tot enige terugbetaling door Quiris aan Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer van (een gedeelte van) de betaalde startkosten aanleiding zal kunnen geven.

7.6. Indien de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer de Overeenkomst tussentijds opzegt, leidt dit in beginsel niet tot restitutie van de door de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.

7.7. In geval van Training dan wel bij andere één- of meerdaagse opdrachten geldt dat verschuiving van geaccordeerde data tot vier (4) weken voor de betreffende datum van de Training kosteloos mogelijk is. Daarna geldt dat de Deelnemer de overeengekomen prijs vergoedt tegen 50 procent (50%), 75 procent (75%) en 100 procent (100%) van de overeengekomen kostprijs indien de annulering plaatsvindt binnen vier (4), drie (3) en (2) weken voor de afgesproken dag waarop de dienstverlening zou plaatsvinden. Eventuele bijkomende onkosten en locatiekosten worden volledig doorberekend zoals deze door derden aan Quiris worden doorberekend.

7.8. Indien de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer of Werknemer niet in staat is de Training te volgen, kan de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer Quiris schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen Training onder voorwaarde dat: (i) overmacht kan worden aangetoond met bewijzen c.q. verklaringen, (ii) het geldbedrag binnen de gestelde termijn is voldaan, (iii) de vervangende Training , waaraan de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer of Werknemer wil deelnemen, ruimte biedt, (iv) de  Training doorgang vindt en (v) maximaal één (1) jaar na dato.

7.9. Volledig of gedeeltelijke restitutie van het geldbedrag van de Training of een onderdeel daarvan is ter uitsluitende beoordeling van Quiris en enkel mogelijk in het geval van een tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst ten gevolge van ernstige ziekte of calamiteit – waarbij geldt dat Quiris een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins – en voor zover de Training nog niet is aangevangen of ingepland. Uit het medisch attest of anderszins moet blijken van de (medische) omstandigheid waarop de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer of Werknemer zich beroept.

7.10. Onder overmacht wordt verstaan elk van de wil van Quiris onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Quiris kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, , problemen bij het eigen of door derden verzorgd transport, devaluatie, , maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij Quiris als op de locatie waar de Training plaatsvindt.

7.11. In geval van een situatie van overmacht aan de zijde van Quiris die langer duurt dan zeven (7) dagen hebben beide partijen het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dat rechtvaardigt.

7.12. In geval van onvoldoende aanmeldingen voor de Training is Quiris gerechtigd de Training te annuleren. Indien de Training niet doorgaat, wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde bedrag aan de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer gerestitueerd.

Artikel 8. Acceptatie en beperkende bepalingen

8.1. Quiris heeft het recht om een voor de Training in aanmerking komende Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer of Werknemer niet, dan wel onder beperkende voorwaarden te accepteren. Wanneer het kennismakingsgesprek met de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer of Werknemer hiertoe aanleiding geeft, zal Quiris de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer of Werknemer daarvan onverwijld in kennis stellen.

8.2. Indien zich, in aanvulling op of in afwijking van de informatie bij aanvaarding van de offerte door Quiris, tijdens de Training alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden, die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of tijdsduur van de Training, kan Quiris de begeleiding beperken, opschorten dan wel beëindigen zonder dat tot restitutie van de reeds betaalde bedragen.

Artikel 9. Uitvoering

9.1. Indien er tussen de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer en Quiris een budget overeengekomen is voor bepaalde (neven)werkzaamheden, dan heeft Quiris het recht het overeengekomen budget met maximaal tien procent (10 %) te overschrijden zonder voorafgaand overleg met de Bedrijfsmatige deelnemer. Voorgaande geldt niet jegens een Consument deelnemer.

9.2. Indien Quiris door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een trainingsdag(deel) te verzorgen zal Quiris vervanging regelen. Indien vervanging onmogelijk is, zal de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer geen recht op (schade)vergoeding of restitutie van de reeds betaalde bedragen. De Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer behoudt wel het recht op vervangende Training, die door Quiris wordt georganiseerd.

9.3. Met betrekking tot Assessment en Coaching houdt Quiris zich aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen, kortweg NIP. Deze beroepscode is terug te vinden op de website www.psynip.nl.

9.4. De Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Quiris aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Training, tijdig aan Quiris worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Training benodigde gegevens niet tijdig aan Quiris zijn verstrekt, heeft deze het recht uitvoering van de Training op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer in rekening te brengen.

Artikel 10. Opzegging

10.1. Indien naar het oordeel van Quiris sprake is van ‘gewichtige redenen’ heeft Quiris het recht de Overeenkomst inzake de Training onverwijld op te zeggen.

10.2. Als ‘gewichtige redenen’ gelden in dit verband onder meer doch niet uitsluitend:

a. Onjuiste voorstelling van zaken door de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer, zulks ter beoordeling van Quiris;

b. Een zodanige slechte communicatie c.q. verstandhouding dat van een vruchtbare (samen)werkingsrelatie niet langer gesproken kan worden, zulks te beoordeling van Quiris

c. Onvoorziene omstandigheden welke niet in de risicosfeer van Quiris liggen, maar een bevredigende vervulling van de Training in de weg staan.

Artikel 11. Gebruik van diensten

11.1. Het staat de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer of Werknemer niet vrij de faciliteiten, informatie en diensten van Quiris te gebruiken voor commerciële doeleinden, voor publicatie of voor welk ander gebruik ook dat niet in directe zin begrepen is in de door Quiris verzorgde Training.

11.2. De door Quiris verstrekte syllabi en ter beschikking gestelde documentatie, informatie of adviezen zijn uitsluitend bestemd voor strikt persoonlijk gebruik.

11.3. Het is de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer of Werknemer verboden tekeningen, modellen of materiaal te verstrekken aan Quiris dat (eventueel) de intellectuele eigendom van derden aantast.

11.4. Beeld en/of geluidreproductie van de Training is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Alhoewel Quiris bij al haar werkzaamheden de benodigde zorg en vakmanschap zal betrachten, is zij op geen enkele wijze aansprakelijk voor de resultaten daarvan. Quiris is evenmin aansprakelijk voor de eventuele schade die de Bedrijfsmatige deelnemer lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten of anderszins van de Bedrijfsmatige deelnemer, Quiris en/of derden in het kader van de Overeenkomst. Voorgaande geldt niet voor de Consument deelnemer.

12.2. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Quiris of haar personeel zal de Bedrijfsmatige deelnemer Quiris vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst c.q. (het gebruik van) de Training en zal hij Quiris alle schade vergoeden die Quiris lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken. Voorgaande geldt niet voor de Consument deelnemer.

12.3. Quiris is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als de Training moet worden onderbroken, verplaatst en/of geannuleerd wegens onvoorziene omstandigheden.

12.4. Quiris wijst aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verminking, vertraging, gebrek aan duidelijkheid en/of andere fouten in de communicatie tussen de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer en Quiris als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander medium van communicatie, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Quiris.

12.5. Quiris is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Quiris is uitgegaan van door de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

12.6. Quiris is niet aansprakelijk indien de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer of Werknemer de door Quiris en/of derden gegeven (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

12.7. Indien de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer niet zelf deelneemt aan een Training, staat de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer ervoor in dat de Deelnemer ten behoeve van wie de Training is afgenomen die hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperking heeft aanvaard.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid 

13.1. Alle werkzaamheden van Quiris zijn strikt vertrouwelijk. Quiris zal dan ook op geen enkele wijze en aan wie dan ook enige informatie met betrekking tot de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer verstrekken c.q. gebruiken anders dan in het kader van de werkrelatie met de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer en/of het opstellen van een algemene referentielijst.

13.2. De Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer zal de informatie die zij van Quiris verkrijgt met betrekking tot de bij Quiris in begeleiding ondergebrachte Consument- of Bedrijfsmatige deelnemers alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij gegeven is en geen enkele wijze aan derden ter beschikking stellen, behoudens schriftelijke toestemming van Quiris.

13.3. Indien de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer in strijd met Artikel 13.2. handelt, verbeurt zij zonder nadere ingebrekestelling of sommatie een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,00 (tienduizend euro) per overtreding.

13.4. De verplichtingen van Quiris in het kader van Artikel 14 strekken zich ook uit tot haar respectieve Werknemers c.q. in het kader van de werkrelatie ingeschakelde derden.

13.5. Bij de verwerking van persoonsgegevens door Quiris in het kader van de Overeenkomst zal Quiris de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent het verwerken van de persoonsgegevens in acht nemen, waaronder de AVG.

13.6. Bij inschrijving voor een Training is de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer verplicht de correcte en volledige naam van de Consument deelnemer of Werknemer als vermeld in een geldig legitimatiebewijs en, voor zover van toepassing, de Consument deelnemer of Werknemer die de Training gaat volgen, op het inschrijfformulier te vermelden.

Artikel 14. Overneming personeel

14.1 De Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer zal de medewerkers van Quiris op geen enkele wijze aanbieden een overeenkomst of dienstverband met hem aan te gaan. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer zonder nadere ingebrekestelling of sommatie een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,00 (vijftigduizend euro) geconstateerde overtreding.

Artikel 15. Reclamaties

15.1. Indien de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer  bezwaren heeft tegen een door Quiris aan haar gerichte declaratie dan dient zij zulks binnen veertien (14) dagen na de declaratiedatum schriftelijk aan Quiris kenbaar te maken met opgave van redenen. Indien de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer niet binnen deze termijn hem bezwaren heeft kenbaar gemaakt, dan dient zij de volledige declaratie van Quiris te betalen.

15.2. Quiris streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud en organisatie van de Training binnen een termijn van tien (10) werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Quiris per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer er een meer uitvoerig antwoord verwacht kan worden.

15.3. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen veertien (14) dagen na het voorkomen van de klachtwaardige gebeurtenis, volledig en duidelijk omschreven door de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer of Werknemer worden ingediend bij Quiris, nadat de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer of Werknemer de gebreken heeft geconstateerd en/of heeft kunnen constateren. De Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer maakt de klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar op de in de klachtenprocedure voorgestelde wijze.

15.4. Quiris zal er alles aan doen de per brief en/of per e-mail ingediende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer of Werknemer zijn of haar rechten ter zake verliest.

Artikel 16. Betalingen

16.1. Na ontvangst van een Schriftelijk, met rechtsgeldige ondertekening aanvaarde aanbieding door de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer, is de Consument-of Bedrijfsmatige deelnemer het gehele geldbedrag aan Quiris verschuldigd.

16.2. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

16.3. Indien de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer niet of niet op tijd betaalt, dan is zij door het enkele feit van niet- of te late betaling zonder nadere aanmaning of ingebrekestelling rente aan Quiris verschuldigd van anderhalf procent (1,5 %) per maand of gedeelte daarvan. Voor een gedeelte van de maand wordt voor een volle maand berekend.

16.4. Indien de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan binnen de overeengekomen termijn, heeft Quiris het recht de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer te weigeren voor de Training, onverminderd de verplichting van de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer om het verschuldigde bedrag te betalen.

16.5. Quiris heeft het recht om zonder ingebrekestelling de aldus niet of te laat betaalde vordering uit handen te geven, waarbij de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer naast de verschuldigde hoofdsom en wettelijke rente tevens administratiekosten á € 500,00 per factuur verschuldigd is. Met een minimum van vijftien procent (15 %) van het niet of te laat betaalde bedrag verschuldigd zijn. In geval van een gerechtelijke procedure zullen ook de procedurekosten voor rekening van de Consument- of Bedrijfsmatige deelnemer komen.

16.6. Indien de Bedrijfsmatige deelnemer de betalingsverplichting in verband met de Training mede is aangegaan met de Werknemer en/of de Overeenkomst mede met de Werknemer heeft ondertekend, is zowel de Bedrijfsmatige deelnemer als de Werknemer hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de Bedrijfsmatige Deelnemer verschuldigd is en te eniger tijd mocht zijn aan Quiris op grond van de Overeenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de Werknemer blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Bedrijfsmatige deelnemer en de Werknemer.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen waar partijen niet in onderling overleg uit kunnen komen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

© 2021 Quiris. All Rights Reserved | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring