Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk en daarom gaat Quiris Adviesgroep (vanaf nu te noemen Quiris) accuraat en zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Ten behoeve van de werkzaamheden van Quiris worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. Quiris behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij handelen voor wat de persoonsgegevens betreft tevens in overeenstemming met de beroepscode voor psychologen van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP).

Quiris, gevestigd te Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Website: www.quiris.nl
Telefoonnummer: 0318-551418
Adres: Lunet 9, 3905 NW te Veenendaal

Artikel 1: Verantwoordelijke
Quiris stelt Cecile Wijdeveld (cecile@quiris.nl) aan als de toezichthouder op de naleving van de in dit document opgenomen verwerkingen van persoonsgegevens. Daarnaast ziet zij toe dat het vernietigingsprotocol wordt gevolgd door de medewerkers van Quiris.

Artikel 2: Welke gegevens verwerkt Quiris Adviesgroep en voor welk doel
Quiris verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Quiris verwerkt ook bedrijfsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Artikel 3: Verwerking persoonsgegevens
Quiris verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Woonplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
*De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is.

Hieronder vindt u een overzicht van de bedrijfsgegevens die wij verwerken:
– Gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van onze dienstverlening
– Gegevens die betrekking hebben op de behaalde resultaten
– Gegevens voor de organisatie van onze dienstverlening
– Gegevens van derden die wij inhuren, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten met betrekking tot onze dienstverlening

Artikel 4: Persoonsgegevens beveiligen
Quiris Adviesgroep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@quiris.nl.

Artikel 5: Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Quiris passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Quiris blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Artikel 6: Bewaartermijn
Quiris bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
– Administratie als facturen debiteuren/crediteuren etc. zeven jaar
– Administratie coachingskandidaten na afronding traject twee jaar
– Gegevens rondom assessments anderhalf jaar
– Trainingsadministratie één jaar
Na deze bewaartermijn worden deze gegevens vernietigd.

Artikel 7: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quiris en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te versturen.

Uw gegevens worden door Quiris zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op met onze Privacy Officer.
– Dit kan schriftelijk: Quiris Adviesgroep. t.a.v. Privacy Officer, Lunet 9, 3905 NW te Veenendaal
– Via e-mail: cecile@quiris.nl
– Telefonisch: via 0318- 551418

Quiris wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Artikel 8: Wijzigingen
Quiris behoudt zich het recht om dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing wordt op deze website bekendgemaakt. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn. Deze versie is van 29 juli 2019.

© 2021 Quiris. All Rights Reserved | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring